گام ها :
1

تعیین اشخاص حقیقی یا حقوقی

2

تعیین نوع ثبت نام

3

پر کردن فیلدهای اطلاعاتی

4

پیش نمایش و ذخیره اطلاعات

گام 1 : تعیین اشخاص حقیقی یا حقوقی

یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید