ردیف عنوان فایل نوع فایل دریافت فایل
1 نامه ارسالی به مشمولین به منظور تکمیل فرم های اثر بخشی قراردادهای خاتمه یافته به همراه فرم پیوست
2 دستورالعمل نحوه پرداخت اعتبارات تعهد شده مشمولین بند (و) تبصره (9) به همراه قالب تفاهم نامه پرداخت تعهدی سال 1400
3 نامه اعلام لزوم تسویه حساب قراردادهای منعقد شده مابین مشمولان و دانشگاه ها و مؤسسات به همراه قالب نامه ضمانت نامه
4 نامه ابلاغ تسویه حساب تعهدات مشمولین بند و از طریق پرداخت اعتبارات بصورت تعهدی در سال 1400
5 بند و تبصره 9 قانون بودجه سال 1400
6 آیین نامه اجرایی بند و تبصره 9 سال 1400
7 بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 1399
8 آیین نامه اجرایی بند ح تبصره 9 سال 1399
9 بخشنامه شماره 131252 رئیس جمهور
10 آیین نامه اجرایی سامانه تأمین اعتبار پژوهشی (ستاپ)
11 لیست مشمولین بند واو تبصره 9 سال 1400 به همراه اعتبار پژوهشی آنها
12 نامه ابلاغ آیین نامه بند واو تبصره 9 به مشمولین و درخواست معرفی نماینده در سامانه
13 ابلاغ به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
14 فرم خام اثربخشی