ردیف عنوان فایل نوع فایل دریافت فایل
1 بند و تبصره 9 قانون بودجه سال 1400
2 آیین نامه اجرایی بند و تبصره 9 سال 1400
3 بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 1399
4 آیین نامه اجرایی بند ح تبصره 9 سال 1399
5 بخشنامه شماره 131252 رئیس جمهور
6 آیین نامه اجرایی سامانه تأمین اعتبار پژوهشی (ستاپ)
7 لیست مشمولین بند واو تبصره 9 سال 1400 به همراه اعتبار پژوهشی آنها
8 نامه ابلاغ آیین نامه بند واو تبصره 9 به مشمولین و درخواست معرفی نماینده در سامانه
9 ابلاغ به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
10 فرم خام اثربخشی