ردیف عنوان فایل نوع فایل دریافت فایل
1 مشمولین 1402
2 آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
3 نامه معرفی نماینده در سامانه ساتع
4 شماره حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
5 آیین نامه جذب و بکارگیری محققان پسا دکتری
6 تفاهم‌نامه سه جانبه عملیاتی‌سازی دستورالعمل نحوه پرداخت اعتبارات تعهد شده مشمولین بند (و) تبصره (9) قانون بودجه سال 1401
7 دستورالعمل نحوه پرداخت اعتبارات تعهد شده مشمولین بند (و) تبصره (9) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
8 نامه تضمین انجام تعهدات قرارداد تفاهم نامه
9 مشمولین ساتع 1401
10 آیین نامه اجرایی بند و تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1401
11 دستورالعمل نحوه پرداخت اعتبارات تعهد شده مشمولین بند (و) تبصره (9) به همراه قالب تفاهم نامه پرداخت تعهدی سال 1400
12 نامه ارسالی به مشمولین به منظور تکمیل فرم های اثر بخشی قراردادهای خاتمه یافته به همراه فرم پیوست
13 نامه اعلام لزوم تسویه حساب قراردادهای منعقد شده مابین مشمولان و دانشگاه ها و مؤسسات به همراه قالب نامه ضمانت نامه
14 نامه ابلاغ تسویه حساب تعهدات مشمولین بند و از طریق پرداخت اعتبارات بصورت تعهدی در سال 1400
15 بند و تبصره 9 قانون بودجه سال 1400
16 آیین نامه اجرایی بند و تبصره 9 سال 1400
17 بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 1399
18 آیین نامه اجرایی بند ح تبصره 9 سال 1399
19 بخشنامه شماره 131252 رئیس جمهور
20 آیین نامه اجرایی سامانه تأمین اعتبار پژوهشی (ستاپ)
21 لیست مشمولین بند واو تبصره 9 سال 1400 به همراه اعتبار پژوهشی آنها
22 فرم خام اثربخشی