• 01 کدام شرکت ها، سازمان ها می توانند در سامانه ساتع اولویت های پژوهشی خود را به فراخوان بگذارند؟

    بر اساس بخشنامه شماره 131252 مورخ 14/10/1399 ریاست محترم جمهور، کلیه دستگاه‌های مشمول این بخشنامه موظف‌اند مشکلات و نیازهای فناورانه خود را به همراه اهداف، نتایج مورد انتظار، استانداردها، ویژگی‌های مورد نظر و نحوه تأمین منابع مالی لازم از طریق سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش (ساتع) مستقر در دبیرخانه شورای عالی عتف بطور عام به فراخوان بگذارند. جهت دریافت بخشنامه ذکر شده به قسمت اسناد مراجعه فرمایید.

  • مطابق راهنمای ثبت نام، در قسمت راهنمای سامانه، نمایندگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ابتدا طی یک مکاتبه رسمی به دبیرخانه شورای عالی عتف معرفی می شوند. پس از دریافت نامه و بررسی اطلاعات دانشگاه و نماینده توسط کارشناسان دبیرخانه، نام دانشگاه و مؤسسه در لیست دانشگاه ها در قسمت ثبت نام اضافه می شود. سپس نماینده می تواند با مراجعه به سامانه و طی مراحل ثبت نام، اطلاعات خود را در سامانه وارد نماید. این اطلاعات برای مدیر سامانه ارسال می و پس از تأیید مدیر سامانه، نام کاربری و رمز عبور به آدرس ایمیل نماینده ارسال می شود.

  • مطابق راهنمای ثبت نام، در قسمت راهنمای سامانه، نمایندگان شرکت/بانک/مؤسسه های مشمول قانون 40% ابتدا طی یک مکاتبه رسمی به دبیرخانه شورای عالی عتف معرفی می شوند. پس از دریافت نامه و بررسی اطلاعات دانشگاه و نماینده توسط کارشناسان دبیرخانه، نام مشمول در لیست مشمولین در قسمت ثبت نام اضافه می شود. سپس نماینده می تواند با مراجعه به سامانه و طی مراحل ثبت نام، اطلاعات خود را در سامانه وارد نماید. این اطلاعات برای مدیر سامانه ارسال می و پس از تأیید مدیر سامانه، نام کاربری و رمز عبور به آدرس ایمیل نماینده ارسال می شود.

  • بر اساس بند (د) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول این قانون، مکلفند حداقل شصت درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی به مصرف برسانند. لذا محل تأمین اعتبار مشمولین بند قانونی فوق الذکر می تواند از محل بند د و همچنین می تواند از محل منابع داخلی شرکت باشد. در خصوص سایر دستگاه های اجرایی محل تأمین اعتبار منابع داخلی سازمان خواهد بود. تمامی دستگاه های اجرایی در هنگام ثبت اولویت پژوهشی لازم است محل تأمین اعتبار آنها مشخص نمایند.

  • همانطور که توضیح داده شد، ابتدا لازم است نماینده دانشگاه/مؤسسه طی نامه رسمی به دبیرخانه شورا معرفی گردد. پس از بررسی و تأیید کارشناسان دبیرخانه، نام دانشگاه/مؤسسه در فهرست مربوطه قرار می گیرد. لذا در صورتیکه نام دانشگاه/مؤسسه در لیست ثبت نام وجود ندارد، لازم است اطلاعات دانشگاه/مؤسسه و نماینده آن طی نامه رسمی به دبیرخانه معرفی گردد.

  • مشمولین بند د تبصره 9 قانون بودجه سال 1402 در پیوست 3 قانون بودجه کل کشور توسط سازمان برنامه اعلام می شود. جهت مشاهده و دریافت لیست شرکت ها/بانک ها/مؤسسات مشمول به همراه اعتبار پژوهشی آنها به قسمت اسناد مراجعه نمایید.

  • بر اساس بند (د) تبصره (9) قانون بودجه کل کشور در سال 1402تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی می توانند پیشنهاده خود را در سامانه ساتع اسال نمایند و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان با دستگاه ها قرارداد منعقد نمایند.

  • همانطور که در سوال 4 بدان پاسخ داده شد، تنها دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشي اعم از دولتی و غیردولتی مجاز به ثبت پیشنهاده و انعقاد قرارداد می باشند. لذا تنها شرکت های دانش بنیان قادر به ثبت نام و انعقاد قرارداد در سامانه می باشند. شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری نیز می توانند از طریق پارک مربوطه نسبت به ارسال پیشنهاده و انعقاد قرارداد اقدام نمایند.

  • اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها می توانند با مراجعه به سامانه ساتع در قسمت ثبت نام پس از انتخاب اشخاص حقیقی، در قسمت نوع ثبت نام "اعضای هیئت علمی" را انتخاب نموده و سپس در قسمت فیلدهای اطلاعاتی، اطلاعات شخصی و مؤسسه محل خدمت خود را وارد نمایند. پس از ذخیره، اطلاعات جهت بررسی و تأیید برای نماینده مؤسسه ارسال می شود. نام کاربری و رمز عبور پس از تأیید نمایند مؤسسه محل خدمت برای ایمیل عضو هیئت علمی ارسال خواهد شد.