لزوم تکمیل فرم اثربخشی برای پروژه های خاتمه یافته

تاریخ خبر : 1399/10/01

لزوم تکمیل فرم اثربخشی برای پروژه های خاتمه یافته
شرح خبر :

با توجه به اهمیت بررسی اثربخشی پروژه‌های اجرای شده در راستای بند ح تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، شرکت‌های مشمول بایستی قبل از ارسال آخرین گزارش پیشرفت پروژه، فرم اثربخشی پروژه را تکمیل و به دبیرخانه شورا (به آدرس الکترونیکی sate@atf.gov.ir) ارسال نمایند. (جهت دانلود فرم، روی خبر کلیک نمایید)