تخصیص 230 میلیارد اعتبار به قراردادهای ثبت شده در سامانه ساتع در سال 1399

تاریخ خبر : 1399/10/01

تخصیص 230 میلیارد اعتبار به قراردادهای ثبت شده در سامانه ساتع در سال 1399
شرح خبر :

در سال 1399 که میتوان این سال را سال رشد و شکوفایی قانون 40 درصد و سامانه ساتع نامید؛ بیش از 1200 اولویت پژوهشی توسط 130 شرکت مشمول در سامانه ساتع به ثبت رسید. بر اساس اولویتهای ثبت شده و حجم بالای پیشنهادیهای ارسالی از سوی پژوهشگران، 650 قرارداد میان شرکتها، بانکها و مؤسسات مشمول بند قانونی با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی به ارزش 5120 میلیارد ریال در سال 1399 منعقد گردید که نسبت به سال گذشته بیش از چهار برابر افزایش یافته است. اتخاذ تدابیر مناسب، رفع موانع قانونی باعث افزایش اعتماد میان شرکتها و سازمانها دولتی از یک سو، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از سوی دیگر شده که نتیجه آن افزایش شش برابری جذب اعتبارات در سال 1399 بوده است. در این سال 2272 میلیارد ریال بابت اجرای قراردادهای پژوهشی از سوی مشمولین به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، اعم از دولتی و غیردولتی پرداخت شد.